بافت

170,000تومان

سایز –
قد جلو54 قد پشت 59
سرشانه 59
آستين: 35
قیمت 250
قیمت تخفیف خورده 169